Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společná výzva levice EU k volbám do Evropského parlamentu

26. 10. 2009

Společná výzva k volbám do Evropského parlamentu

Evropa čelí jedné z nejvážnějších krizí kapitalismu, která, soudě podle její hloubky a rozsahu, může způsobit vážné následky a ohrožení pracujících a národů.

Krize, která je výsledkem neoliberální politiky Evropské unie - zabalené do smluv a Lisabonské smlouvy - prosazující neomezený volný pohyb kapitálu, liberalizující trh a přefinancování ekonomiky; snižující veřejné investice, využívajíc jako záminku Smlouvu o stabilitě; zvyšující vykořisťování ztrátou hodnoty mezd a deregulací pracovních vztahů; a prosazující liberalizaci a privatizaci veřejných služeb. Politiky, která prosazuje akumulaci kolosálních zisků velkých ekonomických a finančních skupin, formování velkých monopolů a zhoršování životní úrovně pracujících a národů.

Opatření, jež Evropská unie nedávno přijala a mnohé vlády zavedly, mají za hlavní cíl převést obrovské finanční zdroje z výrobní činnosti, z příjmů pracujících a z veřejných fondů do peněžní soustavy, zespolečenšťovat ztráty ve prospěch zájmů velkých ekonomických a finančních skupin.

Tato opatření jsou spojena intenzivní demagogií konzervativních sil a sociálně-demokratických vlád, které se snaží skrýt svoji zodpovědnost za neoliberální politiku Evropské unie, zaujímají postoj klamného distancování se od neoliberalismu, ale ochraňují své politické směrnice v takzvaném obrozeném kapitalismu . Ale nejzákladnější podstatu kapitalismu nelze reformovat, regulovat, zlidštit. Důkazem je proces integrace EU do strategie USA a NATO a ztělesnění militarismu, intervencionalismu a vměšování v její Strategii evropské bezpečnosti .

Zároveň nerespektujíce demokratickou a suverénní vůli, vyjádřenou francouzským, holandským a irským lidem v referendu, trvají na neoliberálnější a militarističtější Evropské unii, pod nadvládou velkých mocností, zejména v trvalé snaze obejít odmítnutí Lisabonské smlouvy irským referendem v roce 2008.

Díky boji pracujících a lidu existuje někdo, kdo odpovídá na situaci a otevírá cesty nezbytným změnám a odmítá, že ti, kteří nejvíce trpí, budou těmi, kteří zaplatí za dopady krize a požaduje lepší životní podmínky, více demokracie, spolupráci a mír mezi národy. Je cílem podepsaných stran dát tomuto boji hlas v Evropském parlamentu, společně s další demokratickou levicí a severskými zelenými stranami v těsné spolupráci se společenskými organizacemi a hnutími.

Doba konfrontuje pracující i národy s hlavní výzvou: dosáhnout skutečné sociální transformace, překonat vykořisťování a útlak.

V návaznosti na předešlé závazky volby do Evropského parlamentu v červnu 2009 jsou pro nás pokrokové a levicové síly příležitostí znovu potvrdit existující alternativy vůči neoliberální a militaristické politice Evropské unie.

Naším cílem je Evropa spolupráce, společenského pokroku, rovnosti, která podporuje životní prostředí, respektuje demokracii, solidaritu a mír. K tomu může přispět jen jiný kurz EU.

Z tohoto důvodu znovu potvrzují odmítnutí Lisabonské smlouvy a požadují, aby od ní bylo upuštěno, neboť institucionalizuje neoliberalismus a militarizuje EU v rámci NATO, zaujímá k mezinárodním záležitostem v zemích EU přístup nejprve militarizace a odporuje urgentní potřebě pro změnu, pro společenský pokrok a pro novou úlohu Evropy ve světě.

Strany, které podepsaly tuto výzvu, potvrzují své rozhodnutí konat ve prospěch jiné Evropy, která vezme účinně v potaz sociální a demokratické požadavky, požadavky na mír a solidaritu, jež jsou legitimními touhami národů. V úsilí o jinou Evropu navrhujeme pracovat souběžně po třech osách návrhů:

Za Evropu práva na zaměstnanost a lepších životních podmínek pracujících a lidu

Za zvýšení reálné hodnoty mezd, zejména národních minimálních mezd, za sociální ochranu, za podporu v nezaměstnanosti, penzijní programy a penze, za správné rozdílení příjmů, za zlepšení životních podmínek, proti rostoucí zadluženosti rodin a za podnět k ekonomickému rozvoji a vzdělání.

Za odmítnutí navržené směrnice o pracovní době, za ukončení liberalizace trhu práce, za vytvoření a podporu zaměstnání s právy a za politiku prvního zaměstnání, založenou na rozvoji ekonomické činnosti; za zachování zaměstnání ve státním sektoru; za odstranění nejistého zaměstnání a za zkrácení pracovní doby beze ztrát na mzdách.

Za posílení veřejných služeb a za veřejné investice do sociální infrastruktury, které zaručí důstojné bydlení, zdravotnictví, vzdělání a sociální jistoty pro všechny.

Za odvrácení procesu liberalizace a privatizace, za větší roli veřejných služeb ve strategických sektorech a oblastech, jmenovitě ve finančním sektoru, energetice, spojích a dopravě, rozvoji v souladu s potřebami, spolupráci na celoevropské úrovni; na podporu veřejných investic ve výzkumu.

Za Evropu ekonomického a společenského pokroku

Na obranu výrobních sektorů a zaměstnanosti, zejména těch, které jsou vůči krizi nejzranitelnější, a těch, které mají potenciál k rozvoji a skutečně reformují společnou politiku zemědělství a rybářství zajišťující potravinovou bezpečnost a suverenitu každé země, prosazující veřejné projekty a podporující drobné, malé a střední podniky, družstva a místní samosprávy; soustřeďující v tomto směru společné fondy a korigující oblastní asymetrie;

Za opatření na obranu proti agresivnímu exportu nebo dumpingu, znovuzískání ochranných klausulí kdykoli je to nutné;

Za zavedení opatření, jež zastaví přesidlování společností, zejména vytvářením společenské pomoci závislé na plnění závazků, jako je ochrana pracovních míst a místní rozvoj;

Za novou úvěrovou politiku, která odpovídá situaci domácnost vlastnících rodin v dluzích, a těch z malých podniků v nesnázích, jež jsou seškrceny vnitřním trhem a vysokými cenami výrobních faktorů;

Za politickou kontrolu a demokratizaci Evropské centrální banky s hlubokou kontrolou měnové politiky ve prospěch trvalého rozvoje; za okamžité zastavení Smlouvy o stabilitě a revizi Lisabonské strategie a její nahrazení Smlouvou pro společenský pokrok a zaměstnanost; za to, aby členské státy měly právo regulovat vysoké ceny, především základního zboží a produktů.

Za ukončení daňového ráje pro zahraniční společnosti a neomezeného volného pohybu kapitálu, za odpor vůči němu a za zdanění pohybu spekulativního kapitálu;

Za použití společného rozpočtu, jenž podle spravedlivého přispění každé země, daného jejím HDP, dává přednost politice skutečného sbližování, založené na společenském pokroku, a na ochraně a podpoře potenciálu každé země, trvalém využití přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí.

Za Evropu demokracie, práv a rovnosti, proti veškeré diskriminaci

Za respektování vůle národů a prosazení práv občanů, za kontrolu rozhodnutí na společenské úrovni demokratickou spoluúčastí a silnější úlohou národních parlamentů i Evropského parlamentu;

Za právo kontroly využívání veřejných fondů, vedení ekonomických skupin včetně nadnárodních korporací a projektů na propouštění z práce pracujícími, zvolenými zástupci a společenskými organizacemi. To je uskutečnitelné jen demokratizací procesů na pracovištích, v regionech a na národní i evropské úrovni;

Za respektování občanských práv, svobod a záruk a za rozhodné odmítnutí bezpečnosti podléhající politiky a opatření, která je pod záminkou boje proti terorismu ohrožují nebo omezují. Bojovat proti terorismu neznamená propagovat válku a omezovat svobodu nebo občanská a lidská práva, ale zvyšovat demokracii a sociální spravedlnost;

Za lepší sladění sociálních standardů s legislativou a právní zajištění jejich rozvoje;

Za skutečnou rovnoprávnost pohlaví v práci i ve všech sférách společnosti.

Za ochranu proti diskriminaci založené na sexuální orientaci;

Za ochranu a prosazování práv dětí a mládeže, proti práci dětí;

Za ochranu a prosazování práv invalidů;

Za respektování a prosazení práv migrantů a uprchlíků, především v rámci práva zahraničních občanů na zaměstnání a volit, práva na vzdělání a přístupu ke zdravotnickým službám, což vyžaduje odmítnutí bezpečnostních tendencí , represivní a vykořisťovatelské Pevnosti Evropa a jejích mechanismů jako je Směrnice o návratu ;

Za respektování práv menšin;

Za potírání všech forem rasismu a xenofobie, neofašismu, šovinismu, nacionalismu, antikomunismu a všech forem netolerance nebo autoritářských a nedemokratických praktik;

Za respektování kulturní rozmanitosti a identity a zaručeného přístupu každého ke kultuře, jejím prosazováním v pohledu otevřenosti, spolupráce a rovnosti mezi národy;

Za spolupráci v prevenci a v boji proti organizovanému zločinu, pašování zbraní, obchodu s drogami a praní špinavých peněz, proti mezinárodním sítím ekonomického a finančního pašování, prostituci a pašování lidí.

Za Evropu, jež prosazuje mír a solidaritu se všemi národy světa

Za respektování mezinárodního práva, Charty OSN, principů suverenity a nevměšování, práva národů na sebeurčení a nezávislost, na mírové řešení mezinárodních konfliktů; za respektování suverenity a územní celistvosti států a proti uznání vyhlášení nezávislosti srbské provincie Kosova sebou samým.

Za odmítnutí militarizace EU v rámci NATO či mimo něj, proti rozpínání NATO do východní Evropy a na Balkán; za zrušení politicko-vojenských bloků, za odzbrojení, zákaz výroby nebo použití jaderných i jiných zbraní hromadného ničení, prosazení jejich úplného a naprostého zrušení, za obnovu rozhovorů o odzbrojení, za striktní zavedení Smlouvy o nešíření zbraní hromadného ničení a stejně tak za progresivní sjednané snižování konvenčních arzenálů a vojenských výdajů;

Za odmítnutí militarizace kosmu, proti instalaci systému národní raketové obrany USA v České republice a v Polsku; za vytváření bezjaderných zón, za konec cizích vojenských základen;

Za účinné ustanovení systému bezpečnosti a spolupráce v Evropě, založeného na principech vložených do Helsinského závěrečného aktu;

Za ukončení okupace Iráku a Afghánistánu a za navrácení suverenity jejich příslušným národům;

Za ustavení suverénního, životaschopného a nezávislého palestinského státu bok po boku s Izraelem, na územích okupovaných v roce 1967 s východním Jeruzalémem jako hlavním městem, v souladu s rezolucemi OSN;

Na podporu znovusjednocení Kypru a jeho lidu, za dosažení dvojzónové a dvoukomunitní federace, jak je dáno příslušnými rezolucemi OSN a na základě smluv na nejvyšší úrovni, mezinárodního a evropského práva. Na podporu řešení Kypřané Kypřanům a stažení okupačních jednotek Tureckem, což povede k míru a stabilitě a ke společné prosperující budoucnosti pro všechny Kypřany;

Za reformu a demokratizaci Organizace spojených národů jakožto nezbytné arény pro mezinárodní spolupráci, ocenění úlohy Valného shromáždění a jeho rezolucí, odmítnutí nadvlády NATO nad OSN v problémech bezpečnosti;

Za respektování zásad Všeobecné deklarace lidských práv včetně všech práv občanských, politických, ekonomických a společenských, Mezinárodní dohody o ekonomických, sociálních a kulturních právech;

Za rozvoj spravedlivějších a nestrannějších mezinárodních ekonomických vztahů, zabezpečení přístupu k potravinám, vodě a energii a na ochranu těchto zdrojů, boj proti chudobě a chorobám, odmítnutí zhoubné politiky a diktátu mezinárodních finančních a obchodních organizací (Světová obchodní organizace - WTO, Mezinárodní měnový fond - MMF, Světová banka);

Za účinné prosazení Kjótského protokolu o životním prostředí, navzdory jeho nedostatkům, a za zavedení rozhodnutí přijatých na různých summitech organizovaných za příznivých okolností OSN;

Za zrušení zahraničního dluhu rozvojových zemí a za politiku aktivní podpory a solidarity s těmito národy, zejména přidělením nejméně sedmi desetin procenta HDP jako pomoci těmto zemím;

Za zrušení smluv o volném obchodu, prosazených EU, zejména smluv o ekonomickém partnerství a za prosazování politiky spolupráce založené na rovnosti, zejména s africkými a latinskoamerickými zeměmi;

Změna kursu: jiná Evropa, spolupráce, pokroku a míru, je možná!

Neoliberální a militaristické politice Evropské unie existuje alternativa. Nedávný vývoj vyžaduje neustálé trvání na možnosti Evropy pracujících a národů a jako cíl vytvoření nových společností se spravedlností a společenským pokrokem.

Od Středního východu k Latinské Americe národy po celém světě bojují za to, aby byly protagonisty své přítomnosti i budoucnosti. V solidaritě je naše síla.

Politické síly, jež podepsaly tuto výzvu, potvrzují, že nadešel čas na skutečnou změnu, která učiní skutečnými objekty a příjemci politiky, uskutečňované jejich jménem, evropské muže a ženy - a ne trhy a vládnoucí ekonomické síly, jimiž jsou mnohonárodní korporace a finanční kapitál.

Dosáhnout jiné Evropy je možné širším a tvrdším bojem pracujících, národů, společenských a všelidových hnutí, obyvatel, sjednocením všech, kteří v každé zemi odmítají politiku vedení neoliberálních a militaristických sil a kteří si přejí společně pracovat, v Evropě, za demokratickou přeměnu společnosti a za alternativu vůči kapitalistické společnosti.

Jiné Evropy, která respektuje hodnoty a ideály mládeže, vyjádřené jejím bojem po celé Evropě; která poskytne mládeži příležitosti k naději a pokroku pro budoucnost; Evropy která nabídne nové perspektivy pro osobní i kolektivní vymoženosti a mírový svět pro nové generace.

Jako levicové strany jsme nedílnou součástí tohoto hnutí. Znovu potvrzujeme, že chceme konat uvnitř i vně Evropského parlamentu, ve všech bojích za budování jiné Evropy.

Proto jsme rozhodnuti pokračovat a rozvíjet naši spolupráci na bázi práce uskutečněné v konfederální skupině Evropské sjednocené levice/Severské zelené levice (GUE/NGL) při respektování rozdílů a národních zvláštností, hledání spojnic mezi pokrokovými silami, které tvoří rozmanitost skupiny a přejí si konat tak, aby změnily Evropu, a pracovat na Evropě národů, sociální spravedlnosti, solidarity a míru.

Podepsáním této výzvy se zavazujeme bránit tyto cíle a hlavní linie v každé z našich zemí i na evropské úrovni, v kampani k evropským volbám i poté, přes naše příslušně zvolené členy Evropského parlamentu.

KS Bulharska, KSČM, Rudozelená aliance Dánska, Pokroková strana pracujících Kypru (AKEL), Francouzská KS, KS Finska, Strana italských komunistů, italská Strana komunistické obrody, Maďarská komunistická dělnická strana, německá Levice, Německá KS, Portugalská KS, KS Rakouska, Socialistická aliance Rumunska, řecký Synaspismos, KS Slovenska, KS Španělska, Sjednocená levice Španělska.

23. května 2009, redakční zpráva

www.halonoviny.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>